Uitkering overlijdensrisicoverzekering

uitkering overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering (ORV) wordt vaak afgesloten in combinatie met een hypotheek. Een ORV biedt financiële zekerheid voor de nabestaanden in het geval de verzekerde overlijdt. Hoe werkt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering? Wanneer en aan wie keert de ORV uit?

Wat is een overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een levensverzekering die bij overlijden van de verzekerde gedurende de looptijd van de verzekering een eenmalige uitkering uitkeert. Deze verzekering wordt afgesloten om nabestaanden financieel te beschermen tegen de gevolgen van overlijden. De nabestaande kan de uitkering dan gebruiken om bijvoorbeeld te hypotheek af te lossen of om aan andere financiële verplichtingen te voldoen.

Een overlijdensrisicoverzekering heeft een looptijd en uitkering vindt alleen plaats als de verzekerde overlijdt gedurende de looptijd. Er wordt een maandelijkse premie betaald op basis van een verzekerd bedrag. Dit verzekerde bedrag wordt dan na overlijden aan de nabestaanden uitgekeerd. Wanneer een persoon na de looptijd overlijdt, vindt er geen uitkering plaats.

Wanneer keert een overlijdensrisicoverzekering uit?

Een overlijdensrisicoverzekering keert uit als:

 • De verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering
 • De begunstigde die in de polis vermeld staat zich bij de verzekeraar meldt
 • De voorwaarden in de polis zijn nageleefd

Voordat de begunstigde de uitkering ontvangt, moet deze de benodigde bewijsstukken bij de verzekeraar aanleveren. Het gaat onder andere om een overlijdensakte. Zodra de begunstigde de benodigde gegevens heeft aangeleverd, kan het zijn dat het verzekerde bedrag snel op de bankrekening van de begunstigde staat.

Wanneer keert overlijdensrisicoverzekering niet uit?

Een overlijdensrisicoverzekering keert niet of niet volledig uit als:

 • De verzekerde buiten de looptijd van de polis overlijdt
 • De verzekeraar niet binnen vijf jaar na het overlijden van de verzekerde melding van overlijden krijgt
 • De verzekerde een betalingsachterstand heeft waardoor de verzekering is opgeschort
 • Er sprake is van zelfmoord
 • De begunstigde betrokken is bij de moord van de verzekerde
 • De verzekerde is overleden door een terroristische aanslag of oorlog

Aan wie keert een overlijdensrisicoverzekering uit?

Een ORV keert uit aan de begunstigden van de verzekering. De begunstigde is de persoon die in de polis van de verzekeringsnemer is opgenomen als ontvanger van de uitkering na het overlijden. Als daarover geen afspraken gemaakt zijn, wordt er gekeken naar de erfgenamen van de verzekerde.

In deze volgorde vindt de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering plaats:

 1. De weduwe/weduwnaar van de overledene
 2. Kind(eren) van de overledene
 3. Overige erfgenamen van de overledene

ORV verpand aan hypotheek

Wanneer de overlijdensrisicoverzekering is verpand aan de hypotheek, heeft de hypotheekverstrekker als eerst recht op de uitkering van de ORV. Met deze uitkering wordt dan de openstaande hypotheek afgelost. Als er nog geld overblijft, komt dit ten goede aan de eerstvolgende begunstigde.

Stappenplan voor uitkering ORV

De verzekeraar keer het verzekerde bedrag niet automatisch uit aan de begunstigde. De begunstigde moet deze uitkering bij de verzekeraar opvragen. Hieronder staat een stappenplan:

 1. Het overlijden moet bij de verzekeraar worden gemeld
 2. De verzekeraar geeft aan welke documenten nodig zijn
 3. U stuurt de gevraagde documenten op en de verzekeraar controleert deze
 4. De verzekeraar beslist of en aan wie het bedrag wordt uitbetaald
 5. De verzekering wordt stopgezet en het geld wordt aan de begunstigde overgemaakt

Er zijn verschillende documenten nodig om de uitkering te kunnen ontvangen:

 • De overlijdensakte van de verzekerde
 • Een kopie van de polis van de ORV
 • Een schriftelijk verzoek om tot uitkering over te gaan met een handtekening van de begunstigde
 • De bankgegevens van de begunstigde en een kopie van een recent bankafschrift
 • Een geldig identiteitsbewijs van de begunstigde

Wanneer voor de verzekeraar niet duidelijk is wie de erfgenamen zijn, kan de verzekeraar om een verklaring van erfrecht vragen. Een verklaring van erfrecht is een document dat een notaris opstelt. Hierin staat aangegeven wie de erfgenamen van de overledene zijn.

Veelgestelde vragen

Tot wanneer kan de uitkering worden opgevraagd?

Het uitkeren van een overlijdensrisicoverzekering gebeurt normaal gesproken alleen wanneer de begunstigde binnen vijf jaar na het overlijden van de verzekerde een claim heeft ingediend. Dit heet de verjaringsperiode. Na deze periode kan de begunstigde er geen aanspraak meer op maken.

Wanneer keert een ORV uit?

Een ORV keert alleen uit wanneer de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt én de voorwaarden in de polis zijn nageleefd én de begunstigde die in de polis vermeld staat zich bij de verzekeraar meldt. De begunstigde moet vervolgens aanspraak maken op de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering en de benodigde gegevens en bestanden aanleveren.

Hoe werkt de nabestaanden erfbelasting bij een ORV?

Het uitgekeerde bedrag telt mee voor de erfbelasting als de overledene ook de premie van de ORV betaalde. Hoeveel belasting de begunstigde aan de Belastingdienst moet betalen, hangt af van de hoogte van de uitkering en de relatie van de verzekerde met de begunstigde. De hoogste vrijstelling geldt voor erfgenamen die een geregistreerd partnerschap met de overledene hadden. In 2023 geldt er een vrijstelling op erfbelasting tot € 723.526 voor echtgenoten, geregistreerde partners en samenwonende partners. Als u bent getrouwd onder huwelijkse voorwaarden en dit bij de verzekeraar hebt geregeld, kan de uitkering bij overlijden van de verzekerde niet worden meegeteld voor de erfbelasting. U moet dan aan premiesplitsing doen.

Bronnen

Bij het samenstellen van deze pagina zijn de volgende bronnen gebruikt:

 • Nibud
 • Wijzer in geldzaken
 • Overheid.nl