Hypotheek en levensverzekering

De hypotheek en levensverzekering sluiten nog altijd op elkaar aan, al is er sinds 1 januari 2013 wel het een en ander veranderd. Voor die tijd kon u een levensverzekering afsluiten in combinatie met een aflossingsvrije hypotheek en profiteren van de hypotheekrenteaftrek. U koos dan voor een hypotheek waar u uitsluitend rente over betaalde, om deze aan het eind van de looptijd met een eenmalige betaling vanuit de levensverzekering af te lossen. Sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk om gebruik te maken van hypotheekrenteaftrek, wanneer u kiest voor een dergelijke hypotheek. De meeste huiseigenaren maken daarom gebruik van een lineaire of een annuïtaire hypotheek, waarmee het wel mogelijk is om hier gebruik van te maken. In dat geval is het niet nodig om een levensverzekering af te sluiten om aan het eind van de looptijd een aflossing te doen. De levensverzekering heeft dan vaak betrekking op de overlijdensrisicoverzekering, die zorgt voor een uitkering op het moment dat u of uw partner tijdens de looptijd komt te overlijden. Wat dat betreft is de rol van de levensverzekering binnen de hypotheek kleiner geworden, maar is deze nog altijd aanwezig.

Levensverzekering bij spaar- of beleggingshypotheek

Op het moment dat u een aflossingsvrije hypotheek afsloot had u de mogelijkheid om een levensverzekering af te sluiten, of bijvoorbeeld gebruik te maken van banksparen. Dit deed u over het algemeen in combinatie met een spaar- of beleggingshypotheek.

Koos u voor een spaarhypotheek? Dan sprak u als het ware met de bank af dat u zelf een bedrag bij elkaar zou sparen om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te kunnen lossen. Dit kan door gebruik te maken van een bankspaarproduct, of daar een levensverzekering voor te gebruiken. In dit tweede geval betaalde u een vaste premie per maand voor de levensverzekering, in combinatie met de rente over de hypotheek. Het was nog niet nodig om aflossingen te doen, aangezien u binnen de levensverzekering voldoende kapitaal op zou bouwen om de hypotheek aan het eind van de looptijd af te kunnen lossen. Het voordeel van de spaarhypotheek was de grote mate van zekerheid over het op te bouwen bedrag. Het was vooraf mogelijk om te berekenen hoe hoog de premie per maand voor de levensverzekering diende te zijn, om de hypotheek uiteindelijk af te kunnen lossen en het huis daarmee af te betalen.

Daarnaast was het mogelijk om de levensverzekering af te sluiten binnen een beleggingshypotheek. In dat geval betaalde u maandelijks premie, die de verzekeraar gebruikte om het kapitaal te beleggen. Tijdens goede tijden op de beurs zou dit een hoog rendement betekenen, wat betekent dat u op den duur minder premie hoeft in te leggen om de hypotheek aan het eind van de looptijd volledig af te kunnen lossen. Tijdens mindere tijden op de beurs zou dit echter betekenen dat u meer premie dient te betalen voor uw levensverzekering, waardoor het duurder kan worden om de woning uiteindelijk af te betalen.

Dankzij de aflossingsvrije hypotheek met een levensverzekering kon u tijdens de gehele looptijd van 30 jaar profiteren van de maximale renteaftrek. U betaalde tijdens de gehele looptijd rente over de volledige uitstaande schuld, waardoor u een groot bedrag van uw belastbare inkomen af kon trekken en u een maximaal voordeel had. Nu de meeste huiseigenaren een annuïtaire of lineaire hypotheek afsluiten is hier niet langer sprake van. U gebruikt geen levensverzekering om de aflossingen op uw hypotheek als het ware op te sparen, maar u doet de aflossingen al direct om daar de schuld mee te verlagen.

Het grote nadeel van de levensverzekering bij een hypotheek is gebleken dat er sprake was van hoge kosten bij de banken en verzekeraars, waardoor het verzekerde kapitaal uiteindelijk enorm tegen bleek te vallen. Enkele jaren geleden was er sprake van een ‘woekerpolisaffaire’, die betrekking had op de polissen voor levensverzekeringen die zoveel kosten in rekening brachten, dat er nauwelijks iets overbleef van de premie die huiseigenaren inlegden. De hypotheek met een levensverzekering is sinds dat moment in een minder goed daglicht komen te staan, totdat in 2013 de genadeklap van de overheid kwam door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen voor dergelijke hypotheken afgesloten vanaf 1 januari 2013.

Overlijdensrisicoverzekering en hypotheek

De hypotheek en levensverzekering hebben vandaag de dag met elkaar te maken door middel van de overlijdensrisicoverzekering. Deze maakte voorheen eventueel onderdeel uit van de meer brede levensverzekering die u af kon sluiten. Een aantal van de verzekeraars stelden de overlijdensrisicoverzekering verplicht en zorgden er daarmee voor dat er een uitkering plaats zou vinden op het moment dat u kwam te overlijden. Het was bij andere verzekeraars mogelijk om de overlijdensrisicoverzekering los van de rest van de hypotheek of levensverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld om een verzekeraar met een meer scherpe premie te kiezen.

Vandaag de dag bent u vrij om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten waar u wenst, ook op het moment dat de hypotheekverstrekker u verplicht om dit te doen. U kunt deze uitgeklede vorm van een levensverzekering afsluiten bij de hypotheekverstrekker zelf, maar kijk ook naar andere aanbieders om de premie en maximale uitkering met elkaar te vergelijken. Op die manier kunt u de meest voordelige overlijdensrisicoverzekering afsluiten en er daarmee voor zorgen dat u een scherpe premie betaalt. U bent namelijk niet verplicht om de dekking af te sluiten bij de verzekeraar of bank waar u ook de hypotheek afneemt.

Dekking overlijdensrisicoverzekering

De dekking van de overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van het type uitkering dat u wenst. Ga uit van de hypotheek die u afsluit en de ontwikkeling van de schuld. U heeft in principe de keuze uit de volgende varianten:

  • Gelijkblijvende dekking overlijdensrisicoverzekering
  • Dalende dekking overlijdensrisicoverzekering
  • Mengvorm overlijdensrisicoverzekering

In het eerste geval kiest u voor een overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking, waardoor deze levensverzekering gedurende de gehele looptijd van de hypotheek hetzelfde bedrag uit zal keren. Dat is bijvoorbeeld gunstig op het moment dat u een aflossingsvrije hypotheek heeft lopen en u er gedurende de looptijd voor wilt zorgen dat er voldoende uitkering beschikbaar is, in het geval dat u komt te overlijden.

Houd er rekening mee dat de overlijdensrisicoverzekering met een gelijkblijvende dekking een van de meest dure vormen van een levensverzekering is. Dit heeft te maken met het feit dat de verzekeraar zich verplicht tot het uitkeren van het volledige bedrag, op het moment dat u komt te overlijden. Naarmate u ouder wordt neemt het risico op overlijden toe, wat betekent dat de kans groter wordt dat de verzekeraar uit zal moeten keren. Des te later u uw hypotheek afsluit en des te ouder u daardoor tijdens de laatste jaren bent, des te hoger ook de premie voor deze vorm van een levensverzekering voor uw hypotheek zal zijn.

Kiest u voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalende dekking? U heeft dan de keuze uit een lineair dalende of een annuïtair dalende dekking. Laat dit zoveel mogelijk afhangen van de ontwikkeling van de schuld van uw hypotheek. Heeft u bijvoorbeeld een lineair dalende hypotheek afgesloten? Dan is het verstandig om deze vorm van een levensverzekering daar ook op af te stemmen. U zorgt er dan voor dat de dekking van de overlijdensrisicoverzekering ieder jaar een beetje af zal nemen, op de manier waarop ook de hypotheekschuld afneemt. Heeft u een annuïtaire hypotheek? Dan verloopt de afbouw van de hypotheekschuld net wat anders, aangezien u tijdens de eerste jaren nog wat meer rente betaalt en u aan de andere kant juist minder aflossingen doet. Door ook de overlijdensrisicoverzekering hier netjes op af te stemmen zorgt u ervoor dat het bedrag dat de overlijdensrisicoverzekering dekt gelijk is aan de schuld die u aan de andere kant nog heeft, of de dekking in verhouding even snel mee zal dalen. Op die manier kunt u het risico voor de bank goed afdekken en in bepaalde gevallen aan de verplichtingen voldoen.

Het grote voordeel van een overlijdensrisicoverzekering met een dalende dekking is dat u de kosten kunt beperken. Naarmate u ouder wordt zal het risico op overlijden nog altijd groter worden, maar zal het bedrag dat de verzekeraar uit dient te keren via uw levensverzekering steeds een beetje verder afnemen. Het lagere bedrag kan uw hogere leeftijd als het ware compenseren, waardoor u er vanuit kunt gaan dat de premie mee zal vallen. Dat neemt niet weg dat het met het oog op uw hypotheek verstandig is om de premie voor uw levensverzekering vooraf te berekenen en de verschillende varianten op een rij te zetten.

Ten derde bestaat er een mengvorm van de overlijdensrisicoverzekering. U kunt er daarmee bijvoorbeeld voor zorgen dat u het uit te keren bedrag ieder jaar een beetje verder af laat nemen, tot een bepaalde hypotheekschuld die u graag wilt laten staan. Maakt u gebruik van een aflossingsvrije hypotheek waar u tot 50% van de hypotheekschuld toch extra aflossingen op zal doen? Dan kunt u er met deze overlijdensrisicoverzekering voor zorgen dat u een voordelige levensverzekering afsluit, die zich aanpast aan de hoogte van de hypotheekschuld en de zekerheid die u nodig heeft.

Indien u een lineaire of een annuïtaire hypotheek heeft afgesloten is het minder nuttig om een mengvorm af te sluiten. U bent vanaf 1 januari 2013 verplicht om nieuwe hypotheken in 30 jaar tijd volledig af te lossen, waardoor u ook de dekking van de overlijdensrisicoverzekering tot aan het nulpunt terug kunt laten lopen. Indien u zou blijven betalen voor de dekking van een overlijdensrisicoverzekering nadat uw hypotheekschuld is afgelost valt er namelijk geen schuld meer af te dekken. Aan de andere kant kunt u een overlijdensrisicoverzekering afsluiten om een kapitaal beschikbaar te stellen aan uw nabestaanden, wanneer u plotseling komt te overlijden.

Afsluiten op uw partner

Het is in de meeste gevallen om een levensverzekering voor uw hypotheek zoals de overlijdensrisicoverzekering op uw partner af te sluiten. Stel dat u samen een huis koopt en u allebei 50% van de kosten kunt financieren. Indien uw partner plotseling komt te overlijden lukt het u niet meer om de totale last te betalen, net als wanneer u komt te overlijden. Het is in dat geval waarschijnlijk niet gemakkelijk om snel een geschikte andere woning te vinden, die ook qua ruimte aan de wensen voldoet. U kunt er met de overlijdensrisicoverzekering voor zorgen dat u uw deel van de hypotheekschuld uit kunt laten keren door de verzekeraar.

Indien u allebei 50% van de hypotheeklasten kan betalen is het voldoende om allebei een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten, voor 50% van de hypotheekschuld op de andere persoon. U zorgt er daarmee voor dat u als het ware een levensverzekering afsluit op uw partner. U betaalt de premie, die er bij overlijden van uw partner voor zal zorgen dat de verzekeraar 50% van de hypotheekschuld uitkeert, die u kunt gebruiken om de schuld terug te brengen tot een niveau waarvan u de maandlasten zelf op kunt brengen.

Is er sprake van een scheve inkomensverdeling? Dan kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen een overlijdensrisicoverzekering voor 70% van de schuld op de ander af te sluiten, of voor slechts 30% te kiezen. Op die manier zorgt u ervoor dat het wegvallen van de ander niet direct tot financiële problemen hoeft te leiden, met het oog op de kosten van de woning. Zou u kiezen voor twee keer 100% dekking door de overlijdensrisicoverzekering? Dan zorgt u voor een volledige aflossing van de schuld bij overlijden van de ander. Houd er rekening mee dat de premie dan echter hoog op kan lopen, waardoor u een hoge prijs betaalt voor deze vorm van zekerheid.

Het is verstandig om de overlijdensrisicoverzekering, eventueel binnen een bredere levensverzekering, voor uw hypotheek te gebruiken om het risico op te hoge kosten af te dekken, die u zelf niet op kunt brengen bij het overlijden van de ander. Door de overlijdensrisicoverzekering kruislings af te sluiten en dit bij de notaris vast te laten leggen voorkomt u bovendien dat u erfbelasting dient te betalen over de uitkering. U kunt het volledige bedrag van de levensverzekering of overlijdensrisicoverzekering dan gebruiken om de hypotheekschuld af te lossen en de maandelijkse kosten daarmee te drukken.

Leave a Comment