Gezondheidsverklaring

Vraagt een verzekeraar u om een gezondheidsverklaring in te vullen? Men doet dit regelmatig bij het aanvragen van een levensverzekering. Afhankelijk van het type verzekering dat u afsluit loopt de verzekeraar een risico, met het oog op het moment dat u komt te overlijden. Zou u een hoog risico op overlijden lopen, dan zal de verzekeraar u een hogere premie voorschotelen dan wanneer u kerngezond bent. Het is van belang om de gezondheidsverklaring naar eerlijkheid in te vullen, aangezien de verzekeraar de verzekering anders met terugwerkende kracht kan ontbinden.

Een medisch adviseur van de verzekeraar zal de gezondheidsverklaring doornemen en op basis daarvan een advies uitbrengen naar de verzekeraar. Deze kan vervolgens bepalen of er sprake is van een verhoogd risico en of daar een hogere premie bij hoort, of dat u juist een scherpe aanbieding ontvangt. Een medisch adviseur kan de verzekeraar ook adviseren om u volledig te weigeren. De gezondheidsverklaring is wat dat betreft een middel om aanvragen te kunnen scannen en na te gaan welk risico de verzekeraar af dient te dekken.

Het is op een gezondheidsverklaring van belang om alle eventuele klachten te benoemen, ook indien u er niet zeker van bent of deze belangrijk zijn, of dat u er bijvoorbeeld nog niet voor bij een arts bent geweest. Geef daarnaast uitleg op het moment dat u een vraag met ‘ja’ beantwoordt, om duidelijk te maken waar het precies om gaan. U kunt eventueel een apart veel gebruiken om meer toelichting te geven, op het moment dat het niet lukt om dit in een bepaald hokje te plaatsen dat daarvoor bedoeld is.

Verandert uw gezondheid nadat u de gezondheidsverklaring heeft ingevuld, maar voordat de verzekering in zal gaan? Dan is het van belang om dit direct door te geven aan de verzekeraar, om te voorkomen dat de verzekering ingaat op basis van een gezondheidsverklaring die niet volledig strookt met de werkelijkheid. Een verzekeraar heeft u definitief geaccepteerd op het moment dat u een definitieve bevestiging van uw acceptatie heeft ontvangen, u het polisblad in huis heeft of u een acceptatieblad heeft ontvangen van de verzekeraar. Vanaf dat moment hoeft u wijzigingen in uw gezondheid niet meer door te geven, deze behoren dan tot het risico van de verzekeraar.

Algemene gegevens en medisch adviseur

Het is op een gezondheidsverklaring allereerst van belang om uw persoonlijke gegevens in te vullen. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw voor- en achternaam, uw geslacht en uw adres en geboortedatum. Spreek daarnaast over het beroep dat u heeft en het type werk dat u doet, zodat de verzekeraar een inschatting kan maken van het risico dat dit met zich meebrengt. Het is daarnaast van belang om aan te geven wie uw huisarts is, zodat de verzekeraar eventueel contact op kan nemen in het geval van een probleem.

Een medisch adviseur zal uw situatie beoordelen en op basis daarvan een advies uitbrengen aan de levensverzekeraar. Het advies kan op drie verschillende manieren in elkaar zitten:

  • Advies tot acceptatie
  • Advies tot acceptatie onder voorwaarden
  • Advies tot weigering

Indien de medisch adviseur besluit een advies uit te brengen u te accepteren onder voorwaarden of u te weigeren zal de adviseur u daar een brief over sturen. U kunt het op de gezondheidsverklaring aangeven indien u geen prijs stelt en deze brief niet wenst te ontvangen. Wilt u aan de andere kant juist als eerste het advies horen? Dat kan, dit heet het ‘recht op eerste kennisneming’. Houd er rekening mee dat uw eventuele acceptatie wel wat langer op zich kan laten wachten. U dient de verzekeraar een brief te schrijven om gebruik te maken van dit recht, iets waar u in de Toelichting in de gezondheidsverklaring meer over kunt lezen. U vindt de toelichting in de bijlage, aan het eind van de gezondheidsverklaring.

Persoonlijke informatie op de gezondheidsverklaring

Vervolgens zal de gezondheidsverklaring vragen om wat persoonlijke informatie, die de verzekeraar wat vertelt over de levensstijl die u aanhoudt. De informatie maakt het mogelijk om in te schatten of er sprake is van bepaalde risico’s, die van belang kunnen zijn voor het wel of niet accepteren van u als persoon voor de levensverzekering.

U dient in ieder geval in te vullen hoe lang u bent en wat u weegt. Probeer u daadwerkelijk te wegen en haal de lengte bijvoorbeeld uit uw paspoort of van uw ID-kaart, indien u zelf niet zomaar de mogelijkheid heeft om uw lengte op te meten. Geef vervolgens aan of u rookt. Is dat het geval? Dan dient u ook aan te geven wat u rookt en sinds welke leeftijd u dat doet. Probeer verder een schatting op te geven van de hoeveelheid sigaretten of sigaren die u rookt, zodat de verzekeraar daar een beeld van krijgt. Rookt u nu niet meer, maar heeft u dat wel gedaan? Ook dit dient u vervolgens op te geven in de gezondheidsverklaring, aangezien dat van invloed kan zijn op uw gezondheid en de levensverzekering wellicht een hogere of een lagere premie mee kan krijgen als het gevolg van de antwoorden op de vragen die u heeft.

De gezondheidsverklaring vraagt u vervolgens aan te geven of u alcoholische dranken drinkt. Drinkt u bijvoorbeeld regelmatig een biertje of een wijntje, of gaat u nog geregeld uit en loopt het aantal glazen alcohol dan hard op? Het is van belang om dit op de gezondheidsverklaring in te vullen. Komt de verzekeraar er later achter dat u op een van de punten geen juiste informatie heeft aangegeven? Dan kan het zijn dat de verzekeraar de levensverzekering zal ontbinden, of er geen sprake is van een uitkering op het moment dat u wat overkomt of u daar normaal gesproken recht op zou hebben. Heeft u eerder alcohol gedronken, maar doet u dat tegenwoordig niet meer? Dan is het tevens van belang om dit aan te geven en een inschatting te geven van de hoeveelheid glazen drank met alcohol u gemiddeld nuttigde. U mag er uiteraard best een paar glazen naast zitten, maar het beeld dat u schetst dient overeen te komen met de manier waarop u omgaat met alcohol. Indien de hoeveelheid alcohol die u drinkt of dronk de laatste tijd sterk is afgenomen is het verstandig om dit aan te geven, dat geeft de verzekeraar een beter beeld van de ontwikkeling die u doormaakt.

Op de gezondheidsverklaring dient u ten derde aan te geven of u gebruik maakt van drugs, of dat u dit in het verleden heeft gedaan. Geef aan om welke drugs het eventueel gaat of ging en hoe lang u hier al gebruik van maakt. Probeer in te schatten hoe vaak u per week of per maand drugs gebruikt, om de verzekeraar via de gezondheidsverklaring aan te geven hoe u daar mee omgaat. De medisch adviseur van de verzekeraar zal de informatie op de gezondheidsverklaring gebruiken om een inschatting te maken van de situatie en na te gaan of er in uw geval sprake is van een verhoogd risico. Met name het gebruik van drugs zullen de meeste verzekeraars niet waarderen, maar zorg ervoor dat u ook hier eerlijk over bent om problemen met de dekking of de geldigheid van de verzekering te voorkomen.

Uw gezondheid en de levensverzekering

Het derde gedeelte van de gezondheidsverklaring gaat over uw gezondheid, waarmee u de verzekeraar aan kunt geven of er sprake is van bepaalde aandoeningen of ziekten. Geef alle aandoeningen op waar u last van heeft, ook op het moment dat u hiervoor (nog) niet naar een dokter bent geweest, of u het idee heeft dat de klachten (op dit moment) nog niet ernstig zijn. De verzekeraar van de levensverzekering dient via de gezondheidsverklaring een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van uw gezondheid, waardoor dit een belangrijk onderdeel van het geheel vormt.

U kunt allereerst aangeven of u bijvoorbeeld last heeft van een aandoening van de hersenen of zenuwen. U kunt daarbij denken aan een beroerte, een TIA of wellicht een toeval. Op de gezondheidsverklaring vindt u een aantal andere aandoeningen waar u mee te maken zou kunnen hebben. Vervolgens dient u aan te geven of u last heeft van een aandoening van psychische aard en of er sprake is van een aandoening van de hart- en bloedvaten. Dit zijn over het algemeen de meest voorkomende ziekten en aandoeningen, waardoor de verzekeraar deze op de gezondheidsverklaring zo hoog mogelijk presenteert.

Vervolgens dient u aan te geven of er sprake is van aandoeningen op het gebied van uw cholesterol, of dat u wellicht last heeft van suikerziekte of een hormoonafwijking. Er staan opnieuw meer voorbeelden op de gezondheidsverklaring, net als omtrent de aandoeningen aan de longen of aan de luchtwegen waar u mee te maken kunt hebben. Is er sprake van een aandoening aan de maag, de darmen of uw lever? Heeft u last van klachten met betrekking tot uw nieren of blaas? U dient het op de gezondheidsverklaring tevens aan te geven wanneer u last heeft van vermoeidheid of een soa, een seksueel overdraagbare aandoening.

Tenslotte is het op de gezondheidsverklaring van belang om aan te geven of er sprake is van een goed- of kwaadaardige tumor waar u van op de hoogte bent, of dat u last heeft van een aandoening aan uw spieren of gewrichten. U kunt dan onder andere denken aan uw knie, heup, handen of schouders. Heeft u last van een aandoening aan uw ogen of uw huid, of heeft u wellicht te maken met trombose. U dient dit aan te geven op de gezondheidsverklaring, net als wanneer er problemen bestaan die eerder niet genoemd zijn, maar die wel van invloed zijn op uw gezondheid.

Indien u bij een van de vragen over uw gezondheid heeft aangegeven dat er sprake is van een aandoening, een ziekte of klachten, is het van belang om per aandoening of ziekte aan te geven wat er precies aan te hand is. U kunt dit doen in de aparte bijlage bij vraag 3. Dit is van groot belang voor de medisch adviseur die rapport uit zal brengen aan de verzekeraar. Daarnaast biedt het u de mogelijkheid om voor een toelichting op de gezondheidsverklaring te zorgen, waardoor de adviseur en verzekeraar een goed beeld krijgen van wat er met u aan de hand is.

Bijlage bij de gezondheidsverklaring

U zorgt vervolgens voor de ondertekening van de gezondheidsverklaring, nadat u de verklaring goed heeft doorgelezen. Eventueel dient u ook de bijlage in te vullen, om aan te geven van welke aandoening of klacht u last heeft. Op die manier kunt u een meer volledig beeld geven van wat er aan de hand is. Heeft u meerdere aandoeningen? Vraag dan meerdere bladen aan bij uw verzekeraar, of print deze zelf meerdere keren uit. Op die manier heeft u per aandoening de mogelijkheid om zo duidelijk mogelijk aan te geven wat er aan de hand is en hoe dat van invloed is op uw gezondheid.

In de bijlage bij vraag 3 dient u op de gezondheidsverklaring in ieder geval aan te geven wat er aan de hand is of was en van wanneer tot wanneer dat speelde. Vervolgens dient u aan te geven of u contact heeft opgenomen met een huisarts en of u nog onder controle staat. Geef vervolgens aan of er sprake is geweest van een medisch specialist die u hiervoor behandeld heeft en of u medicijnen gebruikt(e) voor deze aandoening. Op die manier ontstaat er een beter beeld voor de verzekeraar, om het risico goed in te kunnen schatten.

Tenslotte dient u op de gezondheidsverklaring in de bijlage openheid te geven omtrent een eventuele ziekenhuisopname. Is er sprake geweest van een opname? Geef dan aan in welk ziekenhuis dit is geweest en wie de arts is die u destijds behandeld heeft. Heeft er een operatie plaatsgevonden? Waar is dit gebeurd en welke arts met welk specialisme deed dit? U kunt de bijlage van de gezondheidsverklaring afronden door aan te geven of er sprake is van blijvende gevolgen na een ongeval, door duidelijk te omschrijven wanneer dit gebeurde en wat op dit moment de klachten zijn die u ervaart.